ringkasan kejadian di tahun ke-5 hijriyah

Dalam tahun kelima hijriyah terjadilah perang Dumatul Jandal, tetapi tidak sampai terjadi pertempuran, kemudian terjadi perang Banu Mustholiq. Golongan mereka 10 orang terbunuh sedang yang lain ditawan. Diantara tawanan itu terdapatlah seorang bernama Juwairiyah, anak kepala dari suku Banu Mus-Tholiq itu. Oleh Rosululloh lalu dikawin. Peristiwa itu menyebabkan kaumnya masuk Islam. Dalam perang itu Sayyidah Aisyah disangka berbuat jahat dengan Shafwan bin Mu’atthal, oleh orang-orang munafiq. Hingga turunlah khabar ketiadaan perbuatan Aisyah (ayat Baro’ah) dalam  Al qur’an.

Dalam tahun itu pula terjadilah perang Khandaq. karena orang-orang Quraisy sama bersepakat dengan orang-orang arab dan yahudi, untuk memerangi orang-orang islam. Mereka berjumlah 10.000 orang lelaki. Maka orang-orang islam sama menggali membuat parit sekeliling kotamadinah. Terjadilah pengepungan selama 15 hari. Kemudian Allah menurunkan angin ribut dan bala tentara yang tiada kelihatan (malaikat) hingga mereka melarikan diri karena takut.

Dalam tahun itu pula terjadi perang banu Quroidlah, karena mereka menghianati perjanjian dengan Rosululloh. Hingga orang-orang Islam membunuh mereka. menawan orang-orang perempuan dan keluarga mereka.

Dalam tahun itu pula Rosululloh nikah dengan zainab, sesudah Zaid bin Harits menceraikannya. Dengan begitu maka tidak dibenarkan kebiasaan mengambil anak, sebagai anak kandung. kemudian dalam tahun itu pula diwajibkan untuk beribadah haji.

Juga dalam tahun itu turun ayat Hijab.

 

Tinggalkan Balasan