ringkasan kejadian di tahun ke 2 Hijriyah

Pada tahun kedua hijriyah terjadilah perang Waddan, Buwath, Usyairah, Badar pertama dan Qarqaratul Kadar. tetapi kesemuanya tidak sampai terjadi pertempuran.
Dalam tahun itu pula perang badar besar (kubro), dimana Rosululloh keluar dengan 313 orang lelaki untuk menyerbu kafilah Qurosiy. Ketika mereka mengetahui demikian, lalu mengirimkan 650 orang, hingga terjadilah perang dahsyat dam mereka kalah. Orang-orang islam menawan mereka, mengambil harta bendanya,
Dari pihak orang Quroisy yang terbunuh ada 70 orang dan yang ditawan ada 70 orang pula. Sedang dari pihak orang islam yang terbunuh hanya 14 orang. Rosulullloh menentukan tawanan-tawanan itu dengan tebusan. bagi orang kaya, lalu meeka ditebus oleh orang QUrkoisy. Sedang yang miskin sebagai tebusannya, mereka disuruh mengajar menulis dan membaca pada 10 anak orang islam di madinah.
Dada tahun ini juga terjadi perang bani qunaiqa’ (qunaiqa’ adalah golongan orang-orang yahudi madinah, yang menghianati perjanjian) hingga bala tentara islam mengepoung serta mengusirnya dari madinah.
Dalam tahun itu pula qiblat dipindahkan dari baitul Maqdis ke Ka’bah. Ummmat islam diharuskan puasa bulan ramadhan, diwajibkan zakat fitrah dan zakat harta. Dan pada tahun itu pula disunnahkan shalat dua hari raya, dan terjadi pula perkawinan antara Ali dengan Fatimah. Ketika itu Ali berumur 21 tahun sedang fatimah berumur 15 tahun.
Dalam tahun itu pula Rosululloh kawin dengan Aisyah. Ketika kawin itu Aisyah baru berumur 9 tahun. Dalam tahun itu pula puteri Rosululloh Ruqiyah meninggal dunia.

Tinggalkan Balasan