Beberapa Kaidah Ushul Fiqih

Amr adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya lebih rendah.
Kaidah-Kaidah Amr
ا لأ صــل فى ا لأ مــر لـلــو جـو ب
Asal dalam perintah menunjukan arti wajib
ا لأ صــل فى ا لأ مــر لـلــو جـو ب و لا تـد لّ عـلى غـيـره ا لأ بــقــر يــنــة
Asal dalam perintah menunjukan arti wajib` kecuali adadalil yang memalingkanya.
ا لأ صــل فى ا لأ مــر لأ يــقــتـضى ا لــتــكــرا ر
Asal dalam perintah tidak menghendaki pengulangan
ا لــحــكــم يــد و ر مــع ا لــعــلّـة و جـو دا و عــد مـا
Hukum itu berkisar pada : ada atau tidak adanya illat
ا لأ صــل فى الأ مــر لا يــقـتـضى ا لــفــو ر
Asal dari perintah tidak menunjukan segera.
ا لأ مــر بــا لــشــيـئ أ مــر بــو ســا ئــلــه حـكــم ا لــمــقــا صــد
Perintah kepada sesuatu menjadi perintah padaperantaranya. Dan perantara itu hukumnya sama dengan yang dimakasud
مـالأ يــتــم ا لــو ا جــب ا لا بـه فــهــو و ا جــب
Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatuyang lain, maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya menjadi wajib.
ا لأ مــر بــا لــشــيئ نــهــي عـن ضــدّ ه
Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan darisebaliknya.
ا لأ مــر بــعـد ا لــنـهـى يــفــيــد ا لأ بــا حــة
Perintah yang jatuh setelah adanya larangan hukumnyaadalah boleh.
 
 
Larangan adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dariorang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang rendah.
Kaidah NAHI (larangan)
ا لأ صــل فـى ا لــنــهـى لـلــتــحــر يــم
Asal pada larangan menunjukan arti haram
ا لــنــهــى عـن ا لــشــيـئ أ مــر بــضــد ه
Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya.
ا لأ صــل فـى ا لــنــهــى يــقــتــضـى ا لــفــســا د مــطــلــقـا
Asal larangan akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak
ا لأ صــل فـى ا لــنــهـى يــقــتــضـى ا لــــتـكــر ا ر مـطــــلــقــا
Asal dalam larangan menghendaki adanya pengulanganseanjang masa.

Am adlah lafal yang menujukan pengertian umum yangmencakup satuan-satuan ( afrad) yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasanjumlah tettentu
KAIDAH ‘AM
ا لـعـمـو م لا يـتصـو ر ا لأ حــكت م
Keumuman itu tidak mengambarkan suatu hokum.
ا لـمـفـهـو م لـه عـمـو م
Makna yang tersirat itu mempunyai bentuk umum.
ا لـمـخـا طـب يـد خـل فى عـمـو م خـطـا ب
Orang yang memerintahkan sesuatu masuk ke dalam pemerintah tersebut.
ا لـعـبـر ة بـعـمـو م ا لـلـفـــظ لا بــخـصـو ص ا لــسـبــب
Suatu ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal, bukan kekhususan sebab.
ا لــعـمـل بـا لــعــا م قـبـل ا لـبـحـث عـن ا لـمـخــصّــص لا يـجـو ز
Mengamalkan lafal yang bersifat umum sebelum ada pengkhususantidaklah diperbolehkan.
عــمـوم ا لــعـا م ســمــو لــيّ و عـمـو م ا لــمــطــلــق بــد لــي ّ
Keumuman itu bersifat menyeluruh, sedangkan keumuman mutlak itu bersifat mengganti atau mewakili.
 

NASAKH DALAM NAS
ر فــع ا لــشــا ر ع حــكــمــا شــر عــيّــا بــد لــيــل مــتــر ا خ
Naskh adalah membatalkan pelaksanaan hukum dengan hukum yang datang kemudian.
ا بــظــا ل ا لــعــمــل بــا لــحــكــم ا لــشــر عــىّ بــد لــيــل مــتــر ا خ عــنــه
Naskh adalah membatalkan pengamalan sesuatu hukum syuara’dengan dalil yang datang kemudian.
ا لــقــطــعــى لا يــنــســخــه ا لــظــنّ
Dalil qath’I tidak dapat dihapus dengan dalil zanni.

مـالا ت ا لأ فــعــا ل مـقـصـو د ة و مـعـتـبـر ة
Ukuran sesuatu perbuatan tergantung kepada tujuan

مـالا يــتـمّ ا لـو ا جـب ا لا بـه فـهـو و ا جــب
Sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karenanyaadalah wajib
د ر أ ا لـمـفــا ســد مــقـــد م عــلى جــلـب ا لــمــصــا لــح
Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari mencari kebaikan
ا لــر خــص لا تــنــا ط بــا لـمــعــا صــى
Kemudahan tidak dikaitkan dengan maksiat
ا اــعــبــر ة فى ا لـعـقــو د بــا لـمـقــا صــد و ا لــمــعــا نـى لا بـا لا لــــفـــا ظ و ا لــمــبــنى
Perkara yang dianggap dalam akad-akad adalah berdasarkankepada maksud dan iniat, bukan dengan lafadz dan perkataan.
مــاحــرم أ خــذ ه حــر م أ عــطــا ؤ ه
Sesuatu yang diharamkan mengambilnya, diharamkanmemberinya
مــاحــرم أ ســـتــعــمــا لـه حــر م أ تــخــا ذ ه
Perkara yang haram menggunkannya, haram mengambilnya
مـنا ســتــعــجـل شــيــئـا قــبــل أ و ا نــه عــو قــب بــحــر مــا نــه
Barang siapa yang bertindak cepat terhadap sesuatu sebelumwaktunya, maka dibalas dengan sebaliknya.
ا ذ ا ا جــتــمــع ا لــحــلا ل و ا لــحــر ا م غــلــب ا لــحــر ا م
Apabila berkumpul halal dengan haram, maka yang dimenangkanadalah yang haram
ا لــضــر ر يــز ا ل شــر عــا
Bahaya harus dilenyapkan menurut syara
ا لــضــر ر لا يــزا ل بــا لــضــرر
Bahaya itu tidak boleh dilenyapkan dengan bahaya.
يــحــتـمــلا لــضــرر ا لــخــا ص لــد فــع ا لــضــر ر ا لـــعــا م
Ditangguhkan bahaya khusus demi menolak bahaya umum.

يــرتــكــبأ خــفّ ا لــضــرر يــن لا تّــــــقــا ء أ شــدّ هـــمــا
Yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan..
ر فـــع ا لــضــرر مــقــدّ م عــلى جــلــب ا لــمــنــا فــع
Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan
ا لــضــرو رت تــبــيــح ا لــمــحــظــو ر ا ت
Keterpaksaan dapat diperkenankan melakukan hal-hal yangdilarang.
ا لــضــرور ا ت تــقــدّ ر بــقــد ر هــا
Keterpaksaan itu diukur menurut tingkat keadaannya.
ا لــمــشــقــة تـــجــلــب ا لــتــيــســيــر
Kesulitan menuntut adanya kemudahan.

ا لـــحــر ج شــر عــا مــر فــو عــا
Kesempitan menurut syara bias ditiadakan dan diterima.
ا لــحــا جــة تــنــز ل مــنــز لــة ا لــضــر و را ت فــى ا بــا حــة ا لـــمــحــظــو ر ا تـــ
Kebutuhan itu bias menduduki tingkatan keterpaksaan dalamkebolehan memeroleh sesuatu yang haram

KAIDAH ISTISHAB
مـايـثـبـتبـالـيــقــيـنلا يـزو ل بــا لـشــّــكّ
Apa yang ditetapkan oleh sesuatu yang meyakinkan, makatidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan.
ا لأ صــل بـــقـا ء مـا كا ن عـلى مـا كا ن حــتىّ يــثـبـت مـا يــغـيــره
Asal sesuatu adalah ketepan yang telah ada menurut keadaansemula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya.
ا لأ صــل فى الأ شـــيـاء ا لأ بــا حـة
Hukum asal segala sesuatu adalah boleh
ا لأ صــل فى الأ شـــيـاء ا لأ بــا حـة حــتى يــد ل ا لــد لــيـل عـلى تــحــر يــمــهــا
Hukum sesuatu pada asalnya adalah boleh sehingga ada dalilyang mengharamkannya.
ا لأ صــل فى ا لأ نــســا ن ا لــبــرا ء ة
Asal pada manusia adalah bebas
بهاالصلاحوالفسادللعملالنيةشرطلسائرالعمل
(Niat itu adalah syarat bagi semua amalan dalam ibadahdengan niat akan diketahui baik & buruknya amalan).
في جلبِها والدرء للقبائح الدِّينُ مبني على المصالح
(Agama ini bangun untuk kebaikan dan maslahat dalampenetapan syariatnya dan untuk menolak kerusakan)
يُقدَّمالأعلىمن المصالحِ فإذا تزاحم عدد المصالحِ
Jika dalam suatu masalah bertabrakan antara manfaat satudengan yang lainnya maka di dahulukan & diambil manfaat yang paling besar /tinggi
وضدُّهتزاحمُالمفاسدِفارْتَكِبالأدنىمن المفاس
Adapun lawannya jika bertabrakan antara mudharat satudengan yang lainya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan
ن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير م و
wamin qowai’idis sari’atit taisiru fi kulli amrin naabahuta’sir
Dan termasuk qaidah syari’ah adalah mudah dalam setiapperkara sebagai ganti dari kesulitan ( kesusahan )
وليسواجببلااقتدارولامُحَرَّممع اضطرار
Walaisa wajibun bilaa iqtidarin walaa muharomun ma’aadhdhoror.
Tidak menjadi kewajiban jika tidak mampu mengerjakan dantidak ada keharaman dalam keadaan darurat ( bahaya )
وكلمحظورمع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
Wa kullu mahthurin ma’ad dhorurohi bi qodri maa tahtaajuhuad dhorurotu
Setiap hal yang dilarang itu di bolehkan jika dalamkondisi yang darurat, tetapi sesui dengan kadar yang dibolehkan saja untukmenghilangkan darurat itu.
وترجعالأحكاملليقينفلايزيلالشكُلليقين
Wa turja’ul ahkamu lillyaqini falaa yuziilus sakkulillyaqini
Dan dikembalikan hukum itu kepada yang diyakini dankeraguan tidaklah membatalkan keyakinan itu.
والأصلفي مياهنا الطهارة والأرض والسماء والحجارة
wal aslu fi miyahinaa at thohaarotu wal ardhu was sama’uwal hijaarotu
Hukum asal air tanah, langit dan batu adalah suci.
الأصلفي الأبضاع واللحوم والنفس والأموال التحريم
al aslu fil abdho’i wal luhuumi wan nafsi wal amwaali attahrim
Hukum asal dalam hal perkawinan ( kemaluan ), daging hewandan jiwa/nyawa dan harta adalah haram.
والأصلفي عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة
Wal aslu fi ‘aadaatinal ibaahati hatta yajii u soorifulibahah
Dan hukum asal dalam kebiasaan ( adat istiadat ) adalahboleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.
في العبادات التحريم الأصل
Al aslu fil ibaadati at tahrim
Hukum asal ibadah adalah haram.
الوسائلتعطىأحكامالمقاصد
al wasailu tu’thii ahkamul maqosid
Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengantujuannya ( perbuatan tersebut ).
الإقرار حجة قاصرة
Al ‘Iqrooru Hujjatun Qoo Shiroh
Pengakuan adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas
Wallahu a’lam.

Semoga Bermanfaat. Amin
Diambil dari : https://www.facebook.com/notes/laskar-nabawi/kumpulan-kaidah-ushul-fiqih-dan-penjelasannya/464358450301604

Tinggalkan Balasan