nasab RAA Kartini

R.A.A Kartini Djojohadiningrat binti

1. R.M.A.A Sosroningrat (Bupati Jepara menikah dengan M.A Ngasirah) bin

2. Pangeran Ario Tjondronegoro IV (Bupati Demak) bin

3. Adipati Tjondronegoro III (Bupati Kudus) bin

4. Adipati Tjondronegoro II (Bupati Pati) bin

5. Adipati Tjondronegoro I (Bupati Surabaya) bin

6. Pangeran Onggojoyo bin

7. Lanang Dangiran @ Kyai Ageng Brondong Botoputih @ Syaikhul Bachri bin

8. Kendal Wesi @ Kyai Sholeh bin

9. Pangeran Ujung Pangkah II @ Abdul Haqq bin

10. Pangeran Ujung Pangkah I @ Muhammad Sirrullah bin

11. Sunan Kulon @ Ali Khoirol Fathihin bin

12. Sunan Giri I @ Muhammad Ainul Yaqin bin

13. Maulana Ishak bin

14. Ibrahim Asmara / Ibrahim Zainuddin Akbar bin

15. Husein Jamaluddin Akbar bin

16. Ahmad Jalaluddin bin

17. Abdullah Azmatkhan bin

18. Abdul Malik Azmatkhan bin

19. Alwi Ammil Faqih bin

20. Muhammad Sahib Mirbath bin

21. Ali khali Qasam bin

22. Alwi bin

23. Muhammad bin

24. Alwi bin

25. Ubaidillah bin

26. Ahmad Al-Muhajir bin

27. Isa Al-Rummi bin

28. Muhammad An-Naqib bin

29. Ali Uraidh bin

30. Ja’far Ash-Shadiq bin

31. Muhammad Al-Baqir bin

32. Ali Zainal Abidin bin

33. Sayyidina Hussein bin

34. Ali bin Abi Thalib + Fathimah Azzahra binti

35. Muhammad Rasulullah SAW

Posted by Nur Fadhil Ba'alawy Al-Husaini on Sunday, April 21, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *